İŞ ve SOSYAL GÜVENLİK HUKUKUNA İLİŞKİN DAVALAR Toplu İş Sözleşmesinin Hazırlanması, Sözleşmenin Feshi ve İşten Çıkarma Konularının Sulh veya Dava Yolu İle Çözümlenmesi, İş Kazası ve Meslek Hastalıklarına İlişkin Cezai ve Hukuki Sorumluluklar Hakkındaki Uyuşmazlıkların Çözümlenmesi, Hizmet Tespit Davaları, Çalışma Ortamlarının Sağlık Ve Güvenlik Açılarından Yürürlükteki Mevzuata Uyumunun Sağlanması, İş Sözleşmelerinin Hazırlaması ve Yeniden Düzenlenmesi, Tutanak, Savunma İstem Yazıları, İhtar ve Fesih Bildirimlerinin Hazırlanması, Sendikal Faaliyetler İle İlgili İhtilafların Çözümlenmesi, İşçi ve İşveren Arasındaki Tüm İhtilafların Çözümü, İş ve Sosyal Güvenlik Hukukundan Kaynaklanan Uyuşmazlıkların Çözümü.
Kamulaştırma Nedir? Kamulaştırma, devletin kamu yararını gerekçe göstererek bir kimsenin sahipliğinde bulunan özel mülkiyete rızası dışında son vermesidir. Kamulaştırma işlemini yapan idare, bedelini ödemek şartıyla gerçek ve özel hukuk tüzel kişilere ait bulunan taşınmaz mallara hak sahibi olur. Kamulaştırma Şartları Nelerdir ? İleride ayrıntılarını açıklayacağımız üzere, kamulaştırma işleminin gerçekleştirilebilmesi bazı şartların varlığına bağlıdır: Kamulaştırma sadece “yetkili idare” tarafından yapılır. Kamulaştırmayı zorunlu kılan bir “kamu yararı” bulunmalıdır. Kamulaştırmanın konusu “özel mülkiyete konu olan taşınmaz” bir maldır. Kamulaştırılan taşınmazın bedeli “peşin” ödenir. Kamulaştırmanın nasıl yapılacağı yasadaki esaslara göre belirlenir.
Yapım Aşamasında...
Yapım Aşamasında...
Yapım Aşamasında...
Yapım Aşamasında...
Yapım Aşamasında...
Yapım Aşamasında...