Köknar/Bilecik Avukatlık Danışmanlık olarak; İş hukuku alanında yetkinliğimiz; iş hukukunun her alanını, sosyal güvenlik hukuku başta olmak üzere özellikle iş sözleşmelerinin kaleme alınması ve müzakere edilmesi, çalışanların sadakat, gizlilik ve rekabet etmeme yükümlülükleri, iş kazalarından dolayı sorumluluk, rücu talepleri, çalışanların fikri mülkiyet hakları ve buluşları, kıdem ve ihbar tazminatları hususlarını kapsamaktadır.
İş güvencesi ve fesih hususlarında sicile kayıtlı bilirkişi avukatlarımız görüş vermekte, işletmelerin yeniden organizasyonu ve yeniden yapılandırılması, fesih ve dava süreci yönetimi ve takibi, ibra sözleşmelerinin hazırlanması de dâhil olmak üzere muhtelif hususlarda işveren müvekkillerimizin insan kaynakları politikaları ve prosedürlerinin de hazırlanmasından başlayarak şirket ilgili departmanları ve yöneticileri ile irtibat halinde koordinasyon yürüterek danışmanlık ve temsil hizmetleri vermekteyiz.

Köknar/Bilecik Avukatlık Danışmanlık olarak; Yine Her seviyedeki çalışanların (mavi yaka, beyaz yaka, üst düzey yönetici) işverenleri ile yaşadıkları tüm sorunlarına ilişkin olarak her aşamada destek vermekte olup, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla mesai alacağı,UBGT çalışma ücret alacağı,yıllık ücretli izin alacağı, işe iade, mobbing, iş sözleşmesinin feshi ve iş kazalarından dolayı işverenlerinden alacağı olan her türlü çalışanın hak ve alacaklarının alınması için hukuki destek vermekte, Oluşan uyuşmazlıkların sulh müzakerelerinde veya yargı mercilerinde temsil etmekte ve savunmaktayız.
Avukatlık , sadece dava aşamasında gerçekleştirilen bir meslek değildir. Sosyal yaşamın bir zorunluluğu olarak gündelik hayatta gerçekleştirdiğimiz hemen hemen her fiilimizin veya düşüncemizin hukuki olarak bir sonuç yaratma potansiyeli mevcuttur. Ülkemizde her ne kadar avukatlara son çare olarak dava açılmadan hemen önce veya açıldıktan sonra başvurulsa da , koruyucu / önleyici avukatlık kavramına göre, iş hayatı veya gündelik hayatta hukukun fazlaca tesir ettiği noktalarda önemli kararlar almadan önce bir avukattan yasal danışmanlık / önleyici avukatlık hizmeti alınması , ileride yaşanabilecek sorunları en aza indirgeyecektir. Ticari hayatta uzman olunan bir konuda dahi işin hukuksal boyutunda çok basit noktaların kaçırılması veya öngörülememesi olağandır. Yanlış veya özensiz yapılan bir işlemin daha sonra bir uyuşmazlık yaratması kaçınılmazdır ve uyuşmazlık sonucu dava aşamasına geçilmesinin hem maddi hem de manevi açıdan düzeltilemeyecek sonuçlar yaratması olasıdır. Mahkemeye taşınmış davalar, büyük oranda zamanında gerekli hukuki danışmanlık hizmetleri alınmadan yapılan işlemlerden kaynaklanmış uyuşmazlıklardır. Bu nedenle riskleri azaltmak isteyen ve rahatlıkla önlenebilecek hataların ileride geri dönüşü olmayan zararlara sebebiyet vermesini istemeyen bilinçli müvekkil / müvekkil adaylarımıza öncelikli tavsiyemiz koruyucu avukatlık hizmetine başvurmaları ve doğabilecek tehlikelere karşı doğru pozisyon almalarıdır.
Bu nedenle koruyucu / önleyici avukatlık hizmeti kapsamında müvekkillerimizle kurduğumuz hızlı iletişim kanalları ile, hangi konuda olursa olsun ileride doğabilecek sorunları önceden tespit etmekte, müvekkillerin buna karşı hukuki önlemleri önceden almalarını sağlamaktayız.
Sunduğumuz hizmetlerden bazıları ;
Her türlü iş alanında müvekkilin taraf olduğu sözleşmelerin düzenlenmesi,
Müvekkillerin taraf olmadığı sözleşmelerin yorumlanarak bilgi verilmesi
Şirket personellerine çalıştıkları alanlara özgü hukuki eğitimler verilmesi,
Şirket yönetim kadrosuna çalıştıkları alanlara özgü hukuki eğitimler verilmesi,
Müvekkillerin çalıştıkları sektörlere göre güncel mevzuat değişiklikleri ile ilgili bilgilendirilmeleri,
Sözlü ve yazılı hukuki görüş taleplerinin cevaplandırılması İş sözleşmelerinin denetimi ve düzenlenmesi,
Üçüncü kişi ve kurumlarla yapılacak müzakere ve toplantılara müvekkilleri temsilen katılım sağlanması
Hukuki sorunlara yönelik dava öncesi ön çözüm olarak 3. kişilere ihtar çekilmesi veya çekilen ihtara karşı izlenecek yolda müvekkile hukuki destek sağlanması
Hukuki sorunların çözülmesi için arabuluculuk ve uzlaşma işlemlerinin yürütülmesi
Müvekkillerin ticari ilişki içinde oldukları veya olacakları şirketlere ilişkin inceleme yapılması, önemli noktalarda müvekkillerin bilgilendirilmesidir.
Yukarıda saydığımız hizmetlere benzer çok sayıda hizmet, koruyucu/önleyici avukatlık hizmetlerimiz kapsamındadır. Köknar/Bilecik Avukatlık Danışmanlık olarak öncelikli amacımız, hukuki ihtilaf doğmasına dahi mahal vermeden müvekkilin haklarının korunması ve müvekkili daima güçlü pozisyonda tutmaktır.
Değer kaybı; trafik kazası tarihinden itibaren 2 yıl içinde talep edilmesi gereken, tarafların kusur durumuna kazaya karışan aracın bu kazaya bağlı onarımdan sonra aracın değerindeki azalmaya denir. Yargıtaya göre de “değer kaybı hesaplama aracın olay tarihindeki hasarsız değeriyle hasarı giderildikten sonra (onarılmış hali) edeceği değer arasındaki farktan ibarettir.” Denilmektedir.
Yani kazadan önce eğer araç 100.000 TL’de alıcı bulabiliyor fakat kaza sonrası yapılan tamire rağmen hasar kaydı nedeniyle oluşan kayıptan ötürü artık aracın fiyatı 95.000 TL’ye düşüyor ise aradaki 5.000 TL fark araçtaki değer kaybının miktarı oluyor. Sahibi olduğunuz aracınız herhangi bir trafik kazasına karışmışsa aracınızda meydana gelen maddi hasarlar sigorta poliçelerinden karşılanmaktadır.
Hasar Farkı Nedir?
Hasar Farkı genel olarak; trafik sigortalarında onarımı mümkün olmayan parçalanın “eşdeğer” veya “original” parça yerine, mevzuata aykını olarak aynı kalitede olmayan veya “yan sanayi” olarak tabir edilen parçalarla değiştirilebildiği tespiti ile, sigorta şirketinden “hasar farkı bedel” talep edilmesidir.
Araç Mahrumiyet Bedeli, Kazanç Kaybı Nedir?
Kazanç Kaybı genel olarak; Trafik kazasına karışan, kusuru bulunmayan ve ticari amaçlarla kullanılan (TAKSI-SERVIS-MINIBUS VB.) araçların kaza sonucu tamirde geçirdiği süre boyunca kullanılamaması veya işletilememesi sebebiyle yaşanan maddi kayıptır.
Araç Mahrumiyet Bedeli genel olarak; Trafik kazasına karışan ve hasar gören aracın makul süre kullanılamamasından kaynaklı olarak karşı taraf sürcücü ve araç sahibinden talep edilen günlük ikame araç bedelidir.
Genel Olarak;
Sigorta şirketleri kaza sonucu doğan hasarların onarım giderlerini araç sahiplerine yahut yetkili servise ödemekte ancak aracın kaza sebebi ile uğradığı değer kaybı ve hasar fark bedellerini araç sahipleri tarafından talep olmadığı müddetçe ödemekten kaçınmaktadırlar. Yine genel olarak araç mahrumiyet bedeline ilişkin olarak karşı taraf sürücüsü ve araç maliki söz konusu bedeli ödenmekte kaçınmakta olup, sizler için uzman ekibimiz hukuki süreci yönetmektedir. Araç değer kaybı tazminatlarında sorumlular; Kusuruyla kaza oluşumuna sebebiyet veren karşı aracın ruhsat sahibi, Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası (Trafik) poliçesini düzenleyen sigorta şirketi ve araç sürücüsü müştereken ve müteselsilen sorumludur.
kayıtlı araç geçmiş 2 yıl içerisinde trafik kazası geçirmişse ve aracınız bu kaza sebebi ile değer kaybına uğramış ise Köknar/Bilecik Avukatlık Danışmanlık olarak uzman ekibimiz ile hakkınız olan zararınızı gidermek için tüm hukuki süreci sizler adına en iyi şekilde yönetiyoruz ve sonuçlandırıyoruz.